I. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos Krūties Vėžio Asociacija (toliau tekste ,,Asociacija“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinės forma – asociacija.
1.2. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais.
1.3. Asociacija turi savo atsiskaitomąsias sąskaitas banke, įregistruotą antspaudą. Taip pat gali turėti emblemą bei kitą simboliką.
1.4. Asociacijos buveinė keičiama Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
1.5. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.
1.6. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
1.7. Asociacija yra labdaros ir paramos teikėja bei gavėja.

II. Asociacijos veiklos tikslai, sritys, rūšys

2.1. Asociacijos veiklos tikslai:
2.1.1. Vienyti Lietuvos sveikatos priežiūros specialistus, dirbančius krūties vėžio srityje, ir bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio šalių tarptautinėmis visuomeninėmis organizacijomis, kurios rūpinasi krūties vėžiu sergančių pacientų sveikata, koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus;
2.1.2. Rūpintis krūties vėžiu sergančų pacientų ir jų šeimų fizine, psichine, socialine, dvasine gerove visuose krūties vėžio ligos etapuose;
2.1.3. Rūpintis mokslo plėtojimu krūties vėžio srityje;
2.1.4. Rūpintis krūties vėžio srityje dirbančių sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacija;
2.1.5. Šviesti krūties vėžiu sergančius pacientus, jų artimuosius, sveikatos priežiūros specialistų bendruomenę ir visuomenę.
2.2. Asociacijos veiklos sritys: medicina, mokslas, švietimas.
2.3. Asociacijos veiklos rūšys:
2.3.1. Dalyvauti rengiant krūties vėžio programas, onkologinės pagalbos istatymų projektus, pateikiant Seimui ir Vyriausybei savo pasiūlymus;
2.3.2. Siekti visų diagnostikos bei gydymo būdų prieinamumo ir kompensavimo;
2.3.3. Inicijuoti ir dalyvauti kuriant bei diegiant priemones, skirtas krūties vėžiu sergančių pacientų, jų šeimų bei sveikatos priežiūros specialistų informavimui, sveikatos gerinimui, psichikos sutrikimų prevencijai;
2.3.4. Vykdyti tarpdisciplininius krūties vėžio tyrimus, programas, projektus;
2.3.5. Siekti integruoti tyrimų rezultatus praktikoje;
2.3.6. Organizuoti ir dalyvauti įvairiose krūties vėžio tyrimų, prevencijos, gydymo, reabilitacijos, ligos kontrolės konferencijose ir kituose renginiuose;
2.3.7. Remti savo narių stažuotes užsienio mokslo ir mokymo institucijose, komandiruotes į tarptautines konferencijas ir seminarus;
2.3.8. Remti savo narius ar jų grupes, įgyvendinančius asociacijos tikslus;
2.3.9. Ginti savo narių profesinius ir socialinius interesus bei teises valstybinėse bei nevalstybinėse organizacijose;
2.3.10. Bendradarbiauti su Lietuvos bei kitų valstybių krūties vėžio draugijomis, asociacijomis bei kitomis istaigomis ir organizacijomis;
2.3.11. Informuoti visuomenę apie krūties vėžio prevecijos, gydymo, reabilitacijos, ligos kontrolės galimybes Lietuvoje bei formuoti tinkamas nuostatas apie krūties vėžį;
2.3.12. Bendradarbiauti su žiniasklaidos priemonėmis bei kitomis institucijomis šviečiant visuomenę aktualiais krūties vėžio klausimais;
2.4. Asociacija įgyvendindama savo tikslus turi teisę:
2.4.1. Atstovaudama asociacijos narių interesams, sudaryti sutartis su Vyriausybe (ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis bei savivaldybėmis) dėl įvairių programų vykdymo;
2.4.2. Bendradarbiauti su kitų šalių krūties vėžio organizacijomis ir kita;
2.4.3. Sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kiek tai yra būtina Asociacijos tikslams įgyvendinti;
2.4.4. Atidaryti Asociacijos vardu sąskaitas banke teisės aktų nustatyta tvarka;
2.4.6. Gauti paramą bei kitų lėšų ar kitokio turto;
2.4.7. Turėti paramos gavėjo statusą;
2.4.8. Valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;
2.4.9. Teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
2.4.10. Raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją, apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius bei leisti leidinius;
2.4.11. Jungtis į visuomeninių organizacijų, kurių tikslai suderinami su Asociacijso tikslais, sąjungas (konfederacijas) ir išstoti iš jų;
2.4.12. Stoti į tarptautines organizacijas;
2.4.13. Asociacija gali užsiimti ir kita ūkine komercine veikla, kuri nėra numatyta Asociacijos įstatuose ir nepreištarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;
2.4.14. Asociacija vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms bei moka mokesčius įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

III. Asociacijos narių teisės ir pareigos

3.1. Asociacijos nariai yra tikrieji, asocijuoti ir garbės nariai.
3.2. Asociacijos tikrieji nariai gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, dirbantys, medicinos srityje: gydytojai (onkologai [chemo – ir radioterapeutai], chirurgai, radiologai, patologai, genetikai, akušeriai ginekologai, psichiatrai, reabilitologai, šeimos gydytojai, dietologai), bendrosios praktikos slaugytojai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, medicinos psichologai, socialiniai darbuotojai, radiologijos technologai, medicinos fizikai, sveikatos priežiūros vadybininkai, visuomenės sveikatos specialistai, narystę patvirtinus Asociacijos Valdybai. Asociacijos Valdyba taip pat turi teisę priimti asmenis tikraisiais nariais, neatitinkančius anksčiau išvardintų reikalavimų, išimties tvarka.
3.3. Asocijuotais Asociacijos nariais gali būti visi asmenys, anksčiau išvardinti kaip galintys būti tikraisiais nariais taip pat krūties vėžiu sergantys pacientai, jų artimieji, asmenys, kuriems nustatytos patologinės mutacijos, didinančios riziką susirgti krūties vėžiu, taip pat medicininės pakraipos studijų studentai. Asocijuoti nariai gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės, negali būti renkami į asociacijos organus ir nemoka nario mokesčio.
3.4. Asociacijos garbės nariais renkami asmenys, nusipelnę mokslo srityje. Asociacijos garbės narius renka Asociacijos valdyba. Asociacijos garbės narys nemoka nario mokesčio, negali būti renkamas į Asociacijos organus, gali dalyvauti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.
3.5. Asociacijos tikrieji nariai turi tokias teises:
3.5.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
3.5.2. rinkti ir būti išrinktiems į Asociacijos valdymo organus;
3.5.3. kurti projektus, dalyvauti jų vykdyme ir gauti finansinę paramą;
3.5.4. bet kada išstoti iš Asociacijos. Išstojus iš Asociacijos, Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas nariui negrąžinami;
3.5.4. kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises;
3.5.6. ginčyti teisme Asociacijos susirinkimo valdybos nutarimus, taip pat ginti savo pažeidžiamas teises bei teisėtus interesus teismine tvarka.
3.6. Asociacijos asocijuotų narių ir garbės narių teisės:
3.6.1. teikti pasiūlymus ir pageidavimus Asociacijos visuotiniam susirinkimui ir valdybai;
3.6.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.6.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
3.6.4. bet kada išstoti iš Asociacijos.
3.7. Asociacijos nario pareigos:
3.7.1. laikytis Asociacijos įstatų;
3.7.2. vykdyti Asociacijos valdymo ir kontrolės organų sprendimus;
3.7.3. tausoti Asociacijos turtą;
3.7.4. dalyvauti visuotiniuose susirinkimuose ir Asociacijos veikloje.

IV. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka

4.1. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas atskiru sprendimu nustato Asociacijos narių stojamąjį ir metinio mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką.

V. Asociacijos naujų narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

5.1. Asmenys į Asociacijos narius priimami Asociacijos Valdybos sprendimu, asmeniui pareiškus norą tapti Asociacijos nariu.
5.2. Asocijuotų Asociacijos narių narystė Asociacijoje prasideda nuo stojamojo mokesčio sumokėjimo momento, tikrųjų narių narystė tvirtinama Asociacijos Valdybos.
5.3. Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos, informavęs apie savo sprendimą Asociacijos pirmininką ir įvykdęs prisiimtus įsipareigojimus Asociacijai.
5.4. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos narių visuotinio susirinkimo sprendimu balsų dauguma, jeigu jo veikla prieštarauja šiems įstatams ir/arba jis trukdo įgyvendinti Asociacijos uždavinius ir vykdyti jos funkcijas, ir/arba be pateisinamos priežasties metus nedalyvauja Asociacijos veikloje ir visuotiniame narių susirinkime bei Asociacijos Valdybos sprendimu.
5.5. Pasibaigus narystei Asociacijoje, narystės stojamasis ir metinis mokestis negrąžinami.
5.6. Nesumokėjus narystės mokesčio vienerius metus tikrasis Asociacijos narys praranda balsavimo teisę.
5.7. Nesumokėjus narystės mokesčio dvejus metus, Asociacijos narys pašalinamas iš Asociacijos be atskiro pranešimo.

VI. Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka ir sprendimų priėmimo tvarka

6.1. Asociacijos organai yra visuotinis narių susirinkimas, Asociacijos valdyba, Asociacijos pirmininkas.
6.2. Aukščiausias Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.
6.3. Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo kompetencija tokia pati kaip nurodyta Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme.
6.4. Vienas tikrasis Asociacijos narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą, kuris negali būti perduotas kitam nariui.
6.5. Eilinį visuotinį tikrųjų narių susirinkimą šaukia valdyba per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis tikrųjų narių susirinkimas turi būti sušauktas per 10 darbo dienų, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių arba Asociacijos valdybos sprendimu.
6.6. Visuotinį tikrųjų narių susirinkimą šaukia Asociacijos Valdyba, nariams pranešdama prieš 7 dienas apie jo šaukimo laiką, vietą ir darbotvarkę. Nariams apie visuotinį narių susirinkimą pranešama telefonu ar elektroniniu paštu, paskelbiama Asociacijos interneto puslapyje ir/ar Asociacijos socialinio tinklo paskyroje.
6.7. Visuotinis narių susirinkimas priima sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus, neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranešta 10.2. punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos.
6.8. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis.
6.9. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl Asociacijos įstatų keitimo, dėl Asociacijos reorganizavimo ar likvidavimo priimti reikia ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

VII. Asociacijos valdyba ir jos kompetencija

7.1. Asociacijos valdyba (toliau – valdyba) yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, susidedantis iš 7 narių. Valdyba renkama 5 metų laikotarpiui visuotinio narių susirinkimo. Valdybos nariais gali būti tikrieji Asociacijos nariai.
7.2. Valdybai vadovauja Asociacijos pirmininkas.
7.3. Valdyba renkama visuotiniame narių susirinkime, kuris sprendimu tvirtina Asociacijos Valdybos sudėtį.
7.4. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų įspėjęs Asociacijos Valdybos pirmininką.
7.5. Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, asociacijos įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais ir kitais Asociacijos vidaus dokumentais.
7.6. Valdyba dirba pagal Asociacijos pirmininko įsakymu patvirtintą darbo reglamentą.
7.7. Valdybos narių veikla gali būti atlyginama.
7.8. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių, o sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
7.9. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas.
7.10. Valdybos funkcijos:
7.10.1. įgyvendinti Asociacijos narių visuotinio susirinkimo priimtus nutarimus ir vykdyti Asociacijos metinį veiklos planą;
7.10.2. analizuoti Asociacijos veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, kitus finansinės atskaitomybės dokumentus, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos dokumentus, patikrinimo rezultatus;
7.10.3. priimti sprendimą skolintis pinigų iš kredito įstaigų;
7.10.4. rekomenduoti Asociacijos pirmininkui priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, sudaryti ir nutraukti su jais darbo sutartis, nustatyti samdomų darbuotojų atlyginimo dydžius, skirti jiems paskatinimus ir nuobaudas, leisti įsakymus jos kompetencijos ribose;
7.10.5. ieškoti kontaktų su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
7.10.6. priimti sprendimus dėl Asociacijos kaip pareiškėjos ar partnerės dalyvavimo įvairių fondų finansuojamuose projektuose;
7.10.7. kartą per metus teikti visuotiniam susirinkimui tvirtinti finansinę bei veiklos ataskaitą;
7.10.8. spręsti kitus su Asociacijos veikla susijusius klausimus.
7.11. Asociacijos Valdybą sudaro: Valdybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius, iždininkas, Valdybos nariai.

VIII. Asociacijos pirmininkas ir jo kompetencija

8.1. Asociacijos pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas, Asociacijos Valdybos paskirtas 5 metų kadencijai ir atskaitingas Valdybai ir Asociacijos narių visuotiniam susirinkimui. Pirmininkui už darbą gali būti mokamas nustatyto dydžio atlyginimas.
8.2. Asociacijos pirmininko kompetencija:
8.1.1. veikti ir sudaryti sandorius Asociacijos vardu;
8.1.2. vadovauti Valdybos darbui;
8.2.3. pasirašyti Valdybos sprendimus ir kontroliuoti jų vykdymą;
8.2.4. organizuoti ir vykdyti visuotinio susirinkimo ir Valdybos nutarimų įgyvendinimą;
8.2.5. pagal Valdybos rekomendacijas priimti ir atleisti samdomus darbuotojus, skirti jiems paskatinimus ar drausmines nuobaudas;
8.2.6. organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus;
8.2.7. organizuoti Asociacijos buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tvarkymą;
8.2.8. atidaryti ir uždaryti Asociacijos sąskaitas kredito įstaigose;
8.2.9. atstovauti Asociacijai bendradarbiaujant su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis Lietuvos Respublikoje bei užsienyje;
8.2.10. vykdyti kitus Asociacijos narių visuotinio susirinkimo ir Valdybos nurodymus;
8.2.11. savo kompetencijos ribose leisti įsakymus.

IX. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

9.1. Dokumentai ir kita informacija Asociacijos nariams pateikiama telefonu arba elektroniniu būdu.
9.2. Informacija apie visuotinį narių susirinkimą pateikiama nariams elektroniniu paštu arba telefonu, kokius nurodė Asociacijos nariai, ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo.

X. Pranešimų skelbimo ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija

10.1. Už savalaikį pranešimų pateikimą atsako Asociacijos pirmininkas.
10.2. Asociacijos pirmininko įsakymai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Asociacijos narius, išsiunčiami registruotu laišku, įteikiami pasirašytinai arba elektroniniu paštu. Už savalaikį sprendimų ir kitų pranešimų išsiuntimą atsako Asociacijos pirmininkas.
10.3. Pranešimai Asociacijos nariams siunčiami paskutiniu jų nurodytu kontaktiniu adresu (elektroninis paštas, telefono numeris, socialinių tinklų pagalba).
10.4. Asociacijos nariai privalo iš anksto informuoti Valdybą apie kontaktinių adresų (elektroninis paštas, telefono numeris) pasikeitimą.
10.5. Su Asociacijos nariu nepavykus susisiekti kontaktiniu adresu 3 mėnesius (elektroniniu paštu, telefonu ar socialinių tinklų pagalba), Valdybos sprendimu narystė Asociacijoje nariui gali būti panaikinama.
10.4. Asociacijos šaltinis, kuriame skelbiami vieši pranešimai, yra Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamas elektroninis leidinys viešiems pranešimams skelbti. Asociacijos vieši pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, terminais ir tvarka.

XI. Filialų ir atstovybių steigimas, jų veiklos nutraukimo tvarka

11.1. Asociacija gali steigti filialus ar atstovybes.
11.2. Filialai ar atstovybės steigiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
11.3. Filialai ar atstovybės savo veikloje vadovaujasi Asociacijos įstatais ir savo nuostatais, kuriuos tvirtina visuotinis narių susirinkimas.
11.4. Filialai ar atstovybės neturi juridinio asmens statuso. Jie veikia Asociacijos vardu.
11.5. Filialų ar atstovybių turtas nuosavybės teisė priklauso Asociacijai, kuri valdo ir juo disponuojama patikėjimo teise.
11.6. Filialai ar atstovybės gali turėti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, balansą, sąskaitas, antspaudą su savo ir Asociacijos pavadinimu, teisę Asociacijos vardu sudaryti sutartis, įgyti turtines ir neturtines teises ir vykdyti prievoles nuostatais suteiktų įgaliojimų ribose.
11.7. Filialų ar atstovybių veiklą kontroliuoja Valdyba.
11.8. Reorganizuoti, nutraukti filialų ar atstovybių veiklą gali visuotinis narių susirinkimas.
11.9. Filialai ar atstovybės registruojami ir išregistruojami įstatymų nustatyta tvarka.

XII. Asociacijos įstatų keitimo tvarka

12.1. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma.
12.2. Pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
12.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Asociacijos juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų Asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).

XIII. Lėšų ir pajamų naudojimo tvarka

13.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti kilnojamas ir nekilnojamas turtas, reikalingas jos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti. Turtas gali būti įgytas už Asociacijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ir kitokiu teisėtu būdu.
13.2. Asociacijos lėšas sudaro:
13.2.1. dovanotos lėšos;
13.2.2. skolintos lėšos;
13.2.3. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
13.2.4. lėšos, gautos iš fondų finansuojamų projektų;
13.2.5. lėšos, gautos kaip parama;
13.2.6. kitos teisėtai gautos lėšos.
13.2. Asociacijos pinigines lėšas laiko kredito įstaigose.
13.3. Asociacijos turtas ir lėšos naudojami jos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi Asociacijos nariams.
13.4. Asociacijos lėšų panaudojimo tvarką nustato Valdyba.

XIV. Veiklos kontrolės tvarka

14.1. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja Revizijos komisija. Revizijos komisiją gali sudaryti iki 3 narių: Revizijos komisijos pirmininkas (privaloma) ir du nariai (pasirinktinai).
14.2. Revizijos komisijos pirmininkas renkamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu 5 metų laikotarpiui. Revizijos komisijos pirmininkas gali rinktis Revizijos komisijos narius.
14.3. Revizijos komisijos nariai gali būti Valdybos nariais.
14.4. Revizijos komisijos kompetencija:
14.4.1. pasibaigus kalendoriniams metams, atlikti išsamų Asociacijos finansinės veiklos patikrinimą ir medžiagą pateikti Asociacijos narių visuotiniam susirinkimui;
14.4.2. Asociacijos narių visuotiniam susirinkimui pavedus, atlikti kitus patikrinimus.
14.5. Asociacijos gautų lėšų tikslinėms programoms įgyvendinti iš savivaldybės ar valstybės biudžetų bei kitų finansavimo šaltinių panaudojimą tikrina atitinkamos kontrolės institucijos.

XV. Baigiamosios nuostatos

15.1. Jeigu šie įstatai nereguliuoja atsiradusių santykių ar šiuose įstatuose nustatytas teisinis reguliavimas neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų, privaloma vadovautis įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatomis.

2019 m. lapkričio 7 d.

Asociacijos pirmininkas

Agnė Čižauskaitė